skip to Main Content
Os med den gode elektro service

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale mellem parterne:

1      Tilbud – Pris

Afgivne tilbud bliver først bindende for Bornholms Elektromotor, når denne skriftligt har bekræftet en ordre, der er afgivet i henhold til et tilbud. Mellemsalg forbeholdes.

Prisen er den på tidspunktet for ordrebekræftelsen gældende. Alle priser opgives i Dkr. eksklusive moms og andre afgifter.

2      Betaling

Betaling med frigørende virkning kan alene ske til Bornholms Elektromotor ApS, Sydhavnsvej 3, 3700 Rønne.

Hvis betalingen ikke sker rettidigt, forrentes den restende del af købesummen fra forfaldsdagen med den i henhold til den til enhver tid gældende rentelov fastsatte rente.

3      Levering – forsinkelse

Levering sker ab fabrik.

Forsiknket levering, hvad enten denne skyldes Bornholms Elektromotors forhold eller ej, berettiger ikke køberen til at hæve købet, med mindre forsinkelsen har varet i 30 dage. Om forsinkelse på grund af force majeure gælder punkt 7.

4      Mangler

Hvis en leverance er behæftet med mangler, påtager Bornholms Elektromotor sig i en periode på 12 måneder efter eget valg at foretage afhjælpning, omlevering eller yde et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Der tilkommer ikke køberen yderligere misligholdelsesbeføjelser, jfr. dog punkt 5.

5      Erstatningsansvar for forsinkelse og mangler

Bornholms Elektromotor er ikke erstatningsansvarlig for skader eller udgifter, der måtte være forårsaget ved forsinket eller udebleven levering eller for mangler ved det leverede med mindre køberen godtgør, at Bornholms Elektromotor har handlet uagtsomt.

I tilfælde, hvor Bornholms Elektromotor i henhold til 1. afsnit er erstatningsansvarlig, hæfter Bornholms Elektromotor dog ikke for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Erstatning for mangler kan i intet tilfælde overstige fakturaprisen eksklusive moms og andre afgifter, mens erstatning for forsinkelse i intet tilfælde kan overstige 5% af fakturaprisen eksklusive moms og andre afgifter.

6      Produktansvar

Bornholms Elektromotor er ikke ansvarlig for skade på ting, der ikke er omfattet af produktansvarslovens §2, stk. 2 (erhverstingsskader) med mindre det bevises, at Bornholms Elektromotor har udvist grov uagtsomhed.

Bornholms Elektromotor er ingensinde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Hvis Bornholms Elektromotor måtte ifalde produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde Bornholms Elektromotor skadesløs i samme omfang, som Bornholms Elektromotors ansvar er begrænset i henhold til ovenstående.

Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.

Bornholms Elektromotor og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

7      Produktansvar

I tilfælde af force majeure, det vil sige naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, mangel på råvarer eller lignende hændelser, som er uden for Bornholms Elektromotors kontrol, fritages Bornholms Elektromotor for sine leveringsforpligtigelser, i den udstrækning og så længe Bornholms Elektromotor påvirkes af sådanne hændelser.

Force majeure hos Bornholms Elektromotors underleverandører anses også for force majeure hos Bornholms Elektromotor.

Hvis en force majeure situationen har varet i tre måneder, har hver af parterne ret til at annullere aftalen, uden at parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden.

Back To Top
Kurv

Kurv

Varen er fjernet. Fortryd

Indtast venligst din email adresse E-mail og kodeord er ikke korrekt eller e-mailen findes ikke.

Skjul Du skal angive dit kodeord

Glemt dit koderod?

Tak fordi du viser interesse for at handle på vores hjemmeside. Handel på vores hjemmeside vil gøre dagligdagen lettere for både dig som kunde og os som leverandør. Faktisk bestiller vi selv elektronisk hos de fleste af vores leverandører. For at kunne benytte vores E-handelssystem, skal du være oprettet som kunde. Du bliver oprettet ved at udfylde og sende nedenstående formular. Herefter vil du modtage en mail med oplysninger om brugernavn og password. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os +45 56951455. Med venlig hilsen bornholms-elektromotor.png

Indtast venligst dit navn

Indtast venligst din adresse

Indtast venligst postnummer Indtast venligst by

Please enter your country

Indtast venligts dit telefonnummer

Indtast venligst din email adresse

You must accept our terms to be able to signup

Glemt dit kodeord? Indtast venligst din email adresse.
Du vil herefter modtage en mail med et link til ændring af din adgangskode.

Error message here!

Tilbage til login

Close